Nalézt práci po padesátce bývá velmi obtížné

Stárnutí populace je jevem, se kterým se potýká nejen Česká republika, ale i celá Evropská unie a „západní“ svět (tedy i Severní Amerika). Například jedna z variant demografického vývoje dle Českého statistického úřadu ukazuje, že zatímco v roce 2007 tvořily osoby starší 65 let necelých 15 % obyvatel ČR, v roce 2050 to bude již kolem 31 %. Obraz starších obyvatel ve společnosti tak u mnohých lidí vyvolává negativní projevy, ať už slovní, či dokonce v podobě fyzických ataků, vzpomeňme si, kolik nemístných poznámek jsme slyšeli na adresu postarších osob, seniorů. Se stárnutím populace souvisí pojem tzv. „demografická panika“, tedy strach ze stárnutí populace a dalšího demografického vývoje. Podle našeho mínění ale není nutné se tohoto jevu obávat – naopak lze využít současných projekcí k tomu, abychom se na další desetiletí mohli připravit. I přesto, že starších lidí přibývá a je jich v české populaci čím dál tím více, diskriminačního jednání vůči těmto osobám neubývá. Protože téma demografického stárnutí a postavení lidí starších padesáti let nabývá na důležitosti, rozhodla se obecně prospěšná společnost Alternativa 50+ realizovat výzkum k tomuto tématu, jehož nejdůležitější zjištění a závěry vám zde představíme.

Z výzkumu vyplynulo, že v ČR se generace 50-64 let snaží udržet na trhu práce do důchodového věku, a to zejména z finančních důvodů. Při ztrátě zaměstnání ve věkové kategorii 50+ je daleko obtížnější nalézt nové zaměstnání, což dokazuje i to, že polovina respondentů/-tek výzkumu ve věku 50-64 let byla dlouhodobě nezaměstnaná (déle než 1 rok). Dle statistiky MPSV za rok 2012 tvoří počet uchazečů o zaměstnání nad 50 let věku celkem 26,5 %. V kategorii 55+ pak za rok 2012 bylo 22,7 % osob dlouhodobě nezaměstnaných. Nezaměstnanost a dlouhodobá nezaměstnanost jsou často důvodem k dřívějšímu odchodu do důchodu, který volí zejména ti, kteří už by jen velmi obtížně získali práci, a ti, kteří vykonávají spíše namáhavou manuální práci. Odchod do předčasného důchodu je brán jako jedna z „únikových strategií“, tedy pakliže člověk nemůže delší dobu nalézt zaměstnání, znamená pro něj předčasný důchod alespoň nějakou jistotu měsíčního příjmu. Obecně jsou ale předčasné důchody nevýhodné, jak kvůli následnému krácení starobního důchodu, tak kvůli omezené možnosti přivýdělku, a neřeší situaci lidí obtížně uplatnitelných na trhu práce v předdůchodovém věku. Právě výpověď a ztráta zaměstnání je nejčastějším důvodem, proč lidé volí odchod do předčasného důchodu: ve výzkumu to uvedlo 40 % respondentů/-tek. Dalšími uváděnými důvody jsou předčasný důchod s mimořádným odstupným (29 %) a špatný zdravotní stav (17 %), viz graf č. 1.

Graf č. 1: Z jakých důvodů jste šel/šla do důchodu?

 

 Zdroj: Alternativa 50+

Pakliže ztratíte práci a nacházíte se ve věkové kategorii 50-64 let, bude také hodně záležet na tom, v jakém žijete regionu a jaké máte vzdělání. Například jste-li vysokoškolsky vzdělaná osoba, která žije a pracuje na území Prahy, máte daleko lepší vyhlídky než osoby se základním či středím vzděláním z Moravskoslezského kraje. Pokud srovnáme Prahu a Moravskoslezský kraj, pak v Praze je více vysokoškolsky vzdělaných lidí (24 % oproti 10 % v Moravskoslezském kraji), zároveň Pražané zastávají výrazně více administrativních pozic a pozic ve službách, oproti vyššímu procentu manuálně pracujících v Moravskoslezském kraji. Pracující z hlavního města uvádějí, že se jim dostává větší podpory a uznání a jsou více spokojeni s finanční odměnou za vynaložené úsilí, zatímco v Moravskoslezském kraji lidé uvádějí, že se jim dostává méně uznání a podpory, finanční ocenění za jejich práci se jim zdá nepřiměřenější, své pracovní místo mají méně jisté a bojí se, že tuto práci nebudou moci vykonávat ze zdravotních důvodů až do důchodu. Vliv vzdělání na uplatnění se na trhu práce nám pak ukazuje graf č. 2, kde vidíme, že zatímco skoro čtvrtina všech nezaměstnaných osob či osob trvale neschopných práce jsou lidé se základním vzděláním, vysokoškolákům či lidem s maturitou se daří na trhu práce uchytit podstatně lépe, ať už jako zaměstnancům, OSVČ či pracujícím důchodcům.

 

Graf č. 2

Graf 2

Zdroj: Alternativa 50+

Mezi pracujícími osobami se také nachází procento těch, kteří jsou již ve starobním důchodu, přesto i nadále nějaké povolání vykonávají. Na otázku, proč lidé pracují, ačkoli jsou již ve starobním důchodu, nejvíce lidí odpovědělo, že je to kvůli penězům (82 %), tedy že se starobním důchodem jen špatně vyjdou a potřebují si tak finančně vypomoci. Tento i další důvody pak ukazuje graf č. 3:

Graf č.3:

 Graf 3

Zdroj: Alternativa 50+

Lidé starší 50 let se také setkávají s věkovou diskriminací, ať již při ucházení se o zaměstnání či při propouštění ze zaměstnání. Z výzkumu vyplývá, že 30 % respondentů se setkalo s projevem znevýhodnění v oblasti pracovního trhu, 24 % bylo znevýhodněno přímo v práci a právě věk „po padesátce“ je nejvíce negativně vnímán z hlediska diskriminace na trhu práce.

Situace na trhu práce není příznivá ani k ostatním věkovým skupinám. V současné době, kdy na 630 000 nezaměstnaných osob připadá asi jen 40 000 volných pracovních míst, je tak skutečně těžké práci nalézt, a to jak pro osoby 50+, tak i pro mladé lidi. Podle nás tak bude do budoucna nutné, aby se problematikou ohrožených skupin na trhu práce, mezi něž lidé 50+ i absolventi patří, zabýval jak stát, tak i soukromý sektor. Stárnutí obyvatel i pracovní síly je velkým tématem a výzvou již nyní.

Nikola Šimandlová, Alternativa 50+  (únor 2014)

 

Výzkum byl zpracován společností SC&C spol. s r. o. na vzorku 3066 osob 50-64 let ze 4. vlny dat dostupných v rámci SHARE (Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe) za rok 2011 a na vzorku 605 osob ve věku 50-64 let formou CATI (telefonického dotazování) ve dnech 21. – 27. listopadu 2013.

Alternativa 50+, o.p.s. si klade za cíl rozvíjet rovné příležitosti v české a evropské společnosti, a to především v oblasti postavení žen a mužů a různých věkových skupin. Organizace Alternativa 50+ vychází z přesvědčení, že diverzita na úrovni zaměstnavatelů, organizací i společnosti je nejvhodnějším nástrojem pro zapojení různorodých skupin obyvatel, využití jejich talentu a také nástrojem proti diskriminaci. Dalším záměrem organizace je poskytovat přímou poradenskou a další navazující pomoc obětem diskriminace na základě pohlaví a věku a mnohonásobné diskriminace. Více na: http://alternativaplus.cz

ZPĚT

A 2015-16

Stanislava Sadovská Klobouk dělá dámu

Oblíbené odkazy

logo SCWF

Vytvoření webu podpořil

Nadační fond Slovak-Czech Women's Fund